پاورپوینت خانه ایرانی

پاورپوینت خانه ایرانی

پاورپوینت خانه ایرانی

.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت با موضوع خانه ایرانی

 در قالب ppt ودر48اسلاید، قابل ویرایش

برشی از متن تحقیق: 

خانه ها:

ازجمله خصوصیات خانه های قدیمی دراصفهان وبیشترشهرهامساحت زیاد آن است.سبک معماری آنهانیز به این صورت است  که ازدوقسمت  اندرونی وبیرونی بوده است.

-عناصرخانه های قدیمی:                                                                                                     

1-سکو

2-سردرورودی

 3-درورودی

4-هشتی

5-دالان

6-ایوان ها

7-حیاط واتاقهای اطراف آن

8-حوض

9-آشپزخانه

10-سرویس ها

سکو:محلی دردو سوی درورودی.برای استراحت  درهنگام انتظار.برای ورود یاگفت وگوباهمسایه ها

سردرورودی:هلال تزئینی روی دروتنهاقسمت خارج ازخانه که اغلب کاشی کاری دلردومعمولاطوری ساخته میشد که درزمستانها مانع از ریزش برف وباران بودودرتابستانها نیز مانعی برایتابش مستقیم آفتاب به شمارمی رفت.دربالای سردر آیاتی ازقرآن کریم یاعباراتی مذهبی نوشته می شدتا هنگام ورودوخروج اززیر آیات قرآنی یاروایات وعبارات دینی عبورکنند.

درورودی:دربیشترخانه های سنتی درهای ورودی دولنگه وچوبی هستندوهرلنگه کوبه ای نیز دارد.زن ها حلقه ای که صدای زیر داشت به صدادر می آوردندومردها کوبه ی چکشی شکل که صدای بمی داشت.

هشتی:بلافاصله بعدازورودی به فضای هشتی می رسیم.اغلب به شکل هشت ضلعی یانیمه هشت ضلعی ویابیشترمواقع چهارگوش است.هشتی دارای سقفی کوتاه ومنفذکوچک نوردرسقف گنبدی شکل آن است وعموماسکوهایی برای نشستن درآن طراحی شده است.هشتی برای انشعاب قسمتهای مختلف خانه وگاه برای دسترسی به چندخانه ساخته می شد.درخانه های بزرگ اندرونی واقامتگاههای خدمتکاران نیزبه هشتی راه داشتندواغلب برای جداسازی آقایان وخانم هادوقسمتی ساخته می شد.

دالان:دالان راهروی باریکی بودکه باپیچ وخم واردشونده راازهشتی به حیاط خانه هدایت می کرد.پیچ وخم دالان برای رعایت حریم خصوصی خانه بودتاعابرنتواندسریعافعالیت های جاری درحیاط رامتوجه شود...

حیاط:حیاط در خانه های قدیمی مرکزوقلب ساختمان بود.حیاط مرکزی همراه باایوان درهرسمت.ویزگی بودکه ازگذشته های دوردرمعماری ایرانی حضورداشت.البته این مکان وجودداشت که حیاط ازنظرهندسی مرکزخانه نباشداماازنظرزندگی وانجام فعالیت هاوایجادارتباط بین قسمت های مختلف خانه تعبیه دیدوسایرمسائل مرکزخانه محسوب می شد.حیاط محلی برای برگزاری مراسم مختلف  نظیرمراسم مذهبی.عروسی وتجمع اقوام بود.معمولاچهارگوش بود.ابعادحیاطراتعدادوعملکردفضاهای اطرافآن تعیین می کنند.هرحیاط معمولایک حوض وچندباغچه داردکه بسته به شرایط مختلف محلی نظیرآب وهواوعوامل فرهنگی اشکال متفاوتی می یابد.سازمان دهی فضاهای محصورحیاط به گونه ای بودکه باتغییرات فصلی وکارکردهای مختلف اتاق های مجاورمتناسب باشد.