پاورپوینت حوادث قهری

پاورپوینت حوادث قهری

پاورپوینت حوادث قهری

.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت با موضوع حوادث قهری

 

 در قالب ppt ودر46اسلاید، قابل ویرایش

برشی از متن تحقیق: 

حوادث قهری

جنگ،اعم ازاعلام شده یانشده انقلابهاواعتصابهای عمومی،شیوع بیماریهای واگیردار،زلزله،سیل وطغیانهای غیر عادی آتش سوزیهای دامنه دارومهارنشدنی،طوفان وحوادث مشابه خارج ازکنترل دوطرف پیمان که درمنطقه اجرای کاروقوع یابدوادامه کاررابرای پیمانکارناممکن سازدجزوحوادث قهری به شمارمی رودودرصورت بروز آنهابه ترتیب زیرعمل می شود

پیمانکارموظف است که حداکثرکوشش خودرابرای حفاظت ازکارهای اجراشده که دروضعیت قهری رها کردن آنهامنجربه زیان جدی می شودوانتقال مصالح وتجهیزات پای کاربه محلهای مطمئن وایمن به کاربردکارفرما نیزبایدتمام امکانات موجودخودرادرمحل درحدامکان برای تسریع دراین امردراختیارپیمانکارقراردهد.

درموردخسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان تاسیسات وساختمانهای موقت ماشین آلات وابزاروو وسایل پیمانکاربه شرح زیرعمل می شود.

۱)هرگاه خسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند”ج”ماده۲۱ باشدبرای جبران آن طبق همان ماده اقدام می شود.

۲)اگرخسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند”ج”ماده ۲۱ نیست یامیزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشدجبران خسارت به عهده کارفرماست.

۳)جبران خسارتهای واردشده به ساختمانهاوتاًسیسات موقت ماشین آلات وابزارووسایل پیمانکارباتوجه به بند”د”ماده ۲۱ به عهده پیمانکاراست.